V tomto interním dokumentu naleznete odpovědi z Ministerstva průmyslu a obchodu na průběžně kladené dotazy ze strany Porsche ČR k dotacím na elektromobily + další kladené dotazy k dotacím ze strany prodejní sítě VW.

 

 

1) Pokud bude elektrické vozidlo zakoupeno (přihlášeno) např. 31. 1. 2024 a dotace (sběr žádostí) bude probíhat např. od 1. 3. 2024 - lze zažádat na takové vozy dotaci („zpětně“, případně do kolika dnů)? Nebo musí být vždy splněna podmínka - Žádost o dotaci - a pak následný nákup? Co je třeba k doložení? Faktura na zákazníka, která bude mít datum až po zažádání o dotaci? Nebo datum zápisu ve VTP?

Bohužel zpětně nelze podporu přiznat – celý proces bude probíhat tak, že zájemce nejdříve požádá o financování svoji LS/banku, úvěr bude zaručen ze strany NRB a následuje koupě vozidla. Po doložení vlastnictví je možno požádat v NRB o finanční příspěvek („dotaci“).

(Z odpovědi vyplývá, že až po schválení úvěru a potvrzení od NRB lze vozidlo zakoupit, tak aby byla následně přiznána dotace)


2) Jsou do dotace zahrnuty také fyzické osoby podnikající s IČO, tedy př. advokáti atd., nebo pouze právnické osoby (tedy firmy)? V bodě 3.4 „Příloha výzvy“ jsou indikovány pouze malé, střední a velké podniky.

Potvrzujeme, že žadatelé mohou být i OSVČ (pokud splní ostatní podmínky Výzvy).


3) Lze zakoupit vůz (který bude mít nárok na dotaci), pokud je jako 1. majitel v technické evidenci zapsána leasingová společnost. Předpokládám však, že to samé platí i pro dealerství, tedy pro předváděcí vozy dealerství, tzn. stačí, aby byl jako 1. majitel v technické evidenci zapsán prodejce (př. Auto Jarov, Autocentrum Šmucler, Autotrend Liberec …) + max. 6 měsíců stáří a do 6 000 km nájezd?

Ano, potvrzujeme.


4) Ve zveřejněné dokumentaci (1. 12. 2023) k dotaci je uváděno, že dotace činí „max.“ 200 tis. Kč (kategorie vozidel M1). Jedná se o fixní částku nebo je to nějak odstupňováno…? Předpokládám, že tato částka fixní je, ale slovo „max.“ je matoucí. Chápeme to tak, že pokud výše úvěru překračuje 300 tis. Kč, pak je přiznána max. částka 200 tis. Kč?

Minimální výše úvěru činí 300 tis. Kč. Co se týče výše příspěvku, tak se de facto jedná o fixní částky, které ale mohou být kráceny tak, aby nebyl překročen volný/disponobilní „limit de minimis“.

(Dotace je tedy limitována režimem „de minimis“)


5) Je odsouhlasen nějaký termín dokdy po schválení dotace, dokdy je klientovi dotace vyplacena? Např. do měsíce nebo podobně? U fotovoltaik je známo, že se jednalo o poměrně dlouhý horizont výplat, je to zde u EV nějak rámcově ošetřeno?

Maximální lhůta pro výplatu finančního příspěvku bude činit 2 měsíce, ale dle vyjádření NRB je předpoklad, že to bude cca do 1 měsíce.


6) Jaký je maximální počet odebraných vozů / jeden subjekt? Řídí se to dle „de minimis“, nedohledal jsem však v dokumentu kolik tato částka činí…?

Maximální počet vozů není omezen početně, nicméně podpora bude vyplácena max. do limitu de minimis, který v současné době činí 200 tis. EUR (v průběhu příštího roku pravděpodobně dojde k jeho navýšení na 300 tis. EUR)


7) Je dotace „až 50 tis. Kč na AC nabíjecí stanici“ aplikována i na instalaci takové nabíjecí stanice klientovi, tzn. např. AC wallbox stojí 35 tis. Kč, příprava a instalace klientovi vychází na 15 tis. Kč - Samozřejmě bezpečná a bezproblémová instalace certifikovaným technikem je pro klienty zásadní, avšak i finančně náročná záležitost.

Pokud instalace bude součástí pořizovací ceny majetku (součástí aktivace), tak i instalace bude způsobilým výdajem. V případě, pokud instalace bude hrazena z provozních nákladů, tak nikoliv.

(Pokud tedy Moon vyfakturuje celkovou cenu za wallbox vč. instalace, pak se dotace bude vztahovat i na „práci“ – Moon s tímto počítá)


8) Žádat o dotaci bude možné od 1. 1. 2024, do té doby ne, je to tak? Nedohledal jsem také níže uvedené formuláře (případně poprosím o odkaz/navedení) - Formulář žádosti o poskytnutí podpory, Příloha Projekt žádosti o podporu.

Veškerá potřebná dokumentace bude k dispozici na webu NRB poté, co bude i bankou vyhlášena Výzva a zahájen příjem žádostí, nejdříve v období od 1.1.2024

(Z toho plyne, že na začátku ledna není spuštění sběru žádostí pravděpodobné, viz také rozhovor D. Klimek na Ministerstvu dopravy)


9) Jakým způsobem lze o dotaci žádat (přesnější postup)

Žádosti bude přijímat NRB ve spolupráci s leasingovými společnostmi/komerčními bankami. Žadatelé budou moci čerpat úvěr na pořízení elektromobilu/dobíjecí stanice od leasingové společnosti, popř. své komerční banky (spolupracujících s NRB – jejich seznam bude uveden na jejich webových stránkách), a zároveň bude uzavřena Smlouva o záruce s NRB, která po splnění určitých podmínek proplatí dotační část podpory.


10) Bude povinnost k dotaci využít úvěru u jakékoli banky?

Úvěr lze využít u kterékoliv leasingové společnosti/banky, která spolupracuje s NRB.


11) Je povinnost pro využití dotace koupit nový elektromobil nebo mohu pořídit skladový vůz prodejce, či auto po prvním majiteli?

Bude možno pořídit i skladový vůz prodejce, případně i takový, kde bude jako 1. majitel v technické evidenci zapsána leasingová společnost / Komerční banka.


12) Pokud jsou již jasná pravidla pro dotaci, kde je mohu najít?

Přesné podmínky a parametry jsou ještě upřesňovány a následně budou zveřejněny na stránkách NRB.

https://www.nrb.cz/podnikatele/

(Dotaz z listopadu, před zveřejněním podmínek 1. 12., nicméně finální info a info ke sběru žádostí má být na stránkách NRB „uveřejněno v období od 1. 1. 2024“)


13) Co znamená režim „de minimis“

Režim „de minimis“ představuje finanční strop, který stanovuje výši veřejných prostředků, které může příjemce ve stanoveném časovém úseku obdržet, aniž by se dostal do kolize s předpisy regulující poskytování veřejné podpory.

Př.: Pokud firma čerpá dotace, platí zde limit „de minimis“, tj. aktuálně 200 tis. EUR. Bere se v potaz období posledních 3 let. Firma/Podnikatel může/mohla čerpat např. covid dotace atd., souhrn pak dá nějaké číslo. Proto pokud by firma nečerpala v posledních letech nic, tak pokud vezmeme limit 200 000 EUR x kurz 25 Kč/EUR (řídí se dle kurzu Evropské centrální banky v daný den) = 5 mil. Kč, tak si firma může pořídit na dotaci cca 25 elektrických vozů.


14) Je možná instalace nabíjecí stanice v prostorách, ve kterých je společnost v nájmu (a zároveň možnost čerpání dotace)?

Ano, je to možné – Připomínáme ale lhůtu 24 měsíců coby dobu udržitelnosti (nesmí dojít k odprodeji dobíjecí stanice)


15) Lze doložit dodání vozidla, nabíjecí stanice a montáže nabíjecí stanice (instalace + související stavební práce) na samostatných fakturách, kde bude vždy uvedený stejný příjemce (identifikován stejný projekt), ale od různých dodavatelských firem? (Př. Volkswagen dodá vůz, Alza dodá wallbox, PRE nainstaluje)

Ano, je to možné.


16) Garance dotace - Dotace se vyplácí až po registraci vozidla, ale do té doby může být alokovaná částka na dotace vyčerpána (?). Nebo dochází k nějaké "rezervaci" / příslibu dotace s garantovaným čerpáním po splnění podmínek? Klienti řeší, že zakoupí elektromobil na základě vyhlášené podpory a po dodání vozu zjistí, že částka je vyčerpána a dotaci již neobdrží (na vůz, ani wallbox). Předpokládám ale, že v momentě potvrzení splnění podmínek pro dotaci od NRB je automaticky s dotací pro klienta počítáno, a ikdyž dodavatel dodá elektrovůz, wallbox atd. např. za 4 měsíce (výroba, logistika apod.), tak i tak bude dotace bezproblémů vyplacena - Je to tak? Bude tedy existovat nějaké potvrzení pro klienta / zmíněný „příslib“, že dotace bude s jistotou vyplacena vzhledem k tomu, že klient splňuje podmínky?

Potvrzujeme, že pokud žadatel uzavře Smlouvu o záruce s NRB ke komerčnímu úvěru na pořízení el. vozu, tak je zároveň výše příslušné dotační složky „rezervována“ a následně bude aktivována poté, co žadatel doloží příslušné doklady o nabytí vozidla/dobíjecí stanice a splní i ostatní podmínky (nemá dluh vůči NRB, není v insolvenci).


17) Je již znám termín startu sběru žádostí u NRB nebo stále ne…? Aktuálně VW očekává start po 1. 3. 2024, ale již se mluví i o termínu od 1. 4. Jaká je tedy prosím situace? Pokud by byl znám jakýkoli oficiálnější termín, prosíme o info. Situace nás od minulého roku (již několik měsíců) bohužel v podstatě poškozuje, protože většinový klient nových vozidel (vč. EV) je na českém trhu firma/podnikatel a tito zákazníci s nákupem elektrovozů v podstatě již několik měsíců záměrně vyčkávají navzdory mnoha akcím, které jsme pro klienty připravili. Trh díky tomu paradoxně de facto zamrzl. Rozumíme, že je to nyní na straně NRB, ale i tak budeme rádi za jakékoli info.

Podle posledních informací z NRB by příjem žádostí měl začít v polovině měsíce března tohoto roku.


18) Kde naleznu nabídku značky Moon a kontakt?

Nabídku (typicky nabíjecích stanic) nalezneme na webu Moon, vč. produktových listů, případně na Infopointu v sekci Moon. Kontaktní osobou je p. Pavel Tomíček (PoČR).

https://www.moon-power.cz/pro-firmy

NAŠE POBOČKY
 Moje poloha
Načítání mapy se nezdařilo
Loading...
Offline