SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY NABÍDKY OBCHODU A SLUŽEB

Tímto v souladu s ustanovením čl. 7 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), uděluji společnosti Louda Auto a.s., IČO: 46358714, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, (dále jen „Společnost"), jako správci, souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů, a to za účelem nabízení a informování o produktech a službách Společnosti a zařazení těchto osobních údajů do databáze žadatelů o služby vedené Společností.

Osobními údaji dle předchozí věty se rozumí: jméno, příjmení, emailová adresa a číslo telefonu.

Tímto beru na vědomí, že ke zpracování osobních údajů bude docházet zejména následujícími způsoby: shromažďováním mých výše uvedených osobních údajů, jejich ukládáním na nosiče informací, úpravou a pozměňováním (v případě změny mých výše uvedených osobních údajů), vyhledáváním, používáním a zpřístupňováním oprávněným zaměstnancům Společnosti za účelem nabízení obchodu a služeb, jak je uvedeno níže. Dále beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a též v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Souhlasím, aby mi Společnost nabízela obchod a služby poskytované jí nebo vybranými třetími osobami známými formami přímého marketingu, zejména e-mailem, poštou, telefonicky a/nebo osobně. Pro tyto účely uděluji Společnosti svůj výslovný souhlas s předáváním mých výše uvedených osobních údajů třetím osobám (marketingové agentury zajišťující marketingové a reklamní akce pro Společnost).

Dále ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační Společnosti), v platném znění, uděluji Společnosti svůj předchozí souhlas k užití mé e-mailové adresy za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji na dobu nejvýše 10 let ode dne jeho udělení. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a to písemným oznámením doručeným Společnosti na doručovací adresu Společnosti: Choťánky 166, 290 01, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na GDPR@louda.cz.

Dále beru na vědomí, že moje osobní údaje bude Společnost uchovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vůči Společnosti, které mi s ohledem na zpracování mých osobních údajů svědčí dle čl. 15 – 22 GDPR, zejména:

1. 8. 2022

Offline