Všeobecné obchodní podmínky při nákupu ojetých vozů

A. Úvodní ustanovení 

A.1. Společnost Louda Auto a.s., IČO: 46358714, se sídlem čp. 166, 290 01 Choťánky, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19975, se v rámci předmětu svého podnikání věnuje mj. prodejem ojetých automobilů. Za tímto účelem provozuje pod názvem „Louda auto“ síť autosalonů a autobazarů na území České republiky.

 
A.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní podmínky a vztahy, které vznikají mezi společností Louda auto a jejími zákazníky při nákupu, prodeji či zprostředkování prodeje ojetého automobilu a jsou nedílnou součástí smluv uzavřených mezi společností Louda auto a zákazníkem mající povahu § 1751 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku, v platném znění.

 

A.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchody týkajících se ojetých automobilů uskutečněné mezi společností Louda auto a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto všeobecných obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit výhradně na základě písemné dohody schválené a písemně doložené oběma smluvními stranami.

 

A.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se společností Louda auto, tedy od okamžiku, kdy je mezi společností a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou nebo elektronicky se zachyceným písemným záznamem.

 

A.5. Kupní smlouvy týkající se automobilů uzavírá společnost Louda auto se svými zákazníky výhradně v písemné formě. Společnost Louda auto nevstupuje do smluvních vztahů týkajících se nákupu nebo prodeje ojetých automobilů na základě ústních dohod.

 

B. Terminologie

B. 1. Pod pojmem “společnost Louda auto“, „společnost“ či „Louda auto“ se rozumí společnost zanesená v čl. A.1. těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

B.2. Pod pojmem „zákazník“ se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba jednající prostřednictvím statutárního orgánu, jenž má zájem na prodeji, koupi či zprostředkování prodeje ojetého automobilu, který společnost nabízí. Zákazník smí být zastoupen osobou jednající za něj pouze na základě ověřené plné moci ne starší než 3 měsíce. Právnická osoba smí být zastoupena i prokuristou.

 

B.3. Pod pojmem „kupující“, „prodávající“ či „zájemce“ se rozumí každý zákazník, jenž uzavřel se společností smlouvu ohledně konkrétního ojetého automobilu podle toho, zda od společnosti automobil kupuje, zda této společnosti automobil prodává nebo zda má zájem o zprostředkování prodeje společností Louda auto.

 

C. Práva a povinnosti společnosti Louda auto 

C.1. Společnost je povinna své služby zajišťovat řádně, s náležitou odbornou péčí a chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.

 

C.2. Společnost Louda auto si vyhrazuje právo:

 

C.3. Společnost Louda auto se zavazuje:

 

D. Práva a povinnosti zákazníka

D.1. Zákazník se zavazuje pečlivě seznámit s podmínkami uzavíraného obchodu, konkrétně s obsahem smluv, s reklamačním řádem, s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, popř. s dalšími dokumenty, které mu budou předány společností Louda auto.

 

D.2. Práva zákazníka:

 

D.3. Závazky zákazníka:

 

D.4. Zákazník prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji/koupi automobilu a že tento/tato s prodejem nebo koupí vyslovil/a souhlas.

 

D.5. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

E. Rezervace ojetého automobilu

E.1. Zákazník si může vybraný automobil u společnosti Louda auto zarezervovat úhradou rezervačního poplatku na základě zálohového listu, který kromě částky specifikuje její splatnost a lhůtu pro uzavření kupní smlouvy. Po přijetí této platby společností se začne předmětný automobil připravovat na prodej k dohodnutému termínu.

 

E.2. V případě, že se společnost Louda auto domluví se zákazníkem na rezervaci ojetého automobilu a zákazník společnosti uhradí na základě zálohového listu rezervační poplatek s tím, že spolu do určité rezervační lhůty uzavřou kupní smlouvu na ojetý automobil, propadá tento rezervační poplatek ve prospěch společnosti Louda auto, a to ve formě smluvní pokuty sjednané v zálohovém listě, pokud k uzavření kupní smlouvy v dohodnuté rezervační lhůtě z důvodů na straně zákazníka nedojde a pokud si smluvní strany písemně nedomluví jinak.

 

 

 

F. Prodej automobilu   

F.1. Zákazník kupuje automobil ve stavu, v jakém si jej sám či zprostředkovaně prohlédl a má na vědomí, že ojeté automobily jsou opotřebené úměrně stáří a najetých kilometrů.

 

F.2. Nedílnou součástí kupní smlouvy je Protokol o stavu motorového vozidla a Protokol o zkušební jízdě. V Protokolu o stavu motorového vozidla je zaznamenán stav automobilu ke dni jeho prodeje zákazníkovi a v Protokolu o zkušební jízdě je zaznamenán průběh testovací jízdy v předmětném automobilu se zákazníkem.

 

F.3. Vydání automobilu kupujícímu je možné až v okamžiku splnění všech povinností plynoucích z kupní smlouvy a z těchto všeobecných obchodních podmínek. Do okamžiku, kdy bude ze strany kupujícího řádně zaplacena celková kupní cena dle uzavřené příslušné smlouvy, zůstává společnost Louda auto vlastníkem automobilu.

 

F.4. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv nároky z marketingových akcí společnosti musí být vždy uplatněny před uzavřením kupní smlouvy a nelze je kombinovat s jinými akcemi a slevami. Případné poskytované slevy nejsou kumulovatelné s jinými slevami a ostatními akcemi, není-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. 

 

G. Výkup automobilu   

G.1. Společnost vykupuje výhradně automobily, jenž jsou platně registrované na území České republiky, a jejichž technické a evidenční údaje korespondují s originálem dokladu (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla). 

 

G.2. Zákazník má povinnost doložit vlastnické právo k předmětnému automobilu, popř. výpis právnické osoby z Obchodního rejstříku v případě osoby jednající jménem právnické osoby, popř. jiné oprávnění k jednání jménem právnické osoby.

 

G.3. K okamžiku převzetí automobilu společností dojde podpisem obou smluvních stran písemné Smlouvy o výkupu ojetého automobilu, Kupní smlouvy nebo Smlouvy o zprostředkování prodeje ojetého automobilu včetně všech jejich náležitostí.

 

H. Související služby

H.1. Společnost v ojedinělých případech přijímá v postavení komisionáře automobily, které zákazník v postavení komitenta svěří společnosti Louda auto na základě Smlouvy o zprostředkování prodeje ojetého vozidla, za účelem zařízení prodeje automobilu vlastním jménem komisionáře a na účet komitenta. V tomto případě zůstává automobil ve vlastnictví zákazníka až do okamžiku jeho převzetí novým majitelem.

 

H.2. Společnost může od Kupujícího, v případě jeho zájmu, za nejvyšší možnou cenu stanovenou společností, odpovídající aktuálnímu stavu vozidla, automobil odkoupit. Společnost může automobil vykoupit i protiúčtem v případě, že kupující zakoupí jiný automobil od společnosti Louda auto.

 

I. Odpovědnost společnosti Louda auto za vady automobilu

I.1. Společnost poskytuje kupujícímu záruku, že automobil nebyl poškozen povodní, že nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

I.2. Společnost poskytuje kupujícímu záruku, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti a před jeho prodejem nedošlo společností k neoprávněném pozměnění, resp. k neoprávněné manipulaci s číslem karoserie a číslem motoru. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

I.3. V případě odstoupení kupujícího od uzavřené kupní smlouvy na základě odst. I.1. a I.2. vrátí společnost Louda auto kupujícímu kupní cenu automobilu oproti jeho vrácení do provozovny společnosti ve stavu, v jakém jej od Louda auto převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Kupující v tomto případě nemá vůči Louda auto nárok na náhradu vzniklé škody nebo na náhradu nákladů s vrácením automobilu. Kupující nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu společností. Tato záruka se nevztahuje na automobil, u kterého po uzavření kupní smlouvy došlo k poškození automobilu vodou. Práva z této záruky nejsou převoditelná na třetí osoby a vůči společnosti Louda auto je oprávněn je uplatňovat výhradně kupující. 

 

I.4. Společnost se zaručuje, že na území České republiky lze automobil přeregistrovat na nového majitele, a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato záruka se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž společnost nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem a registrací automobilu mimo území České republiky.

 

I.5. Společnost Louda auto dále odpovídá za vady automobilu v rozsahu všeobecně vymezeném závaznými právními předpisy podle ustanovení § 2099 a násl., nový občanský zákoník, v platném znění. 

 

I.6. Případné reklamace se řídí platným reklamačním řádem společnosti Louda auto, který je volně dostupný na stránkách www.louda.cz/reklamace.

 

I.7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Louda auto neodpovídá

  1. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které automobil měl v okamžiku převzetí kupujícím;
  2. za vady, které vznikly po převzetí automobilu kupujícím;
  3. za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn;
  4. za vady, o kterých kupující věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření této smlouvy, a to z osobní prohlídky automobilu nebo absolvované zkušební jízdy, tedy za vady zjevné;
  5. za vady, které kupující sám způsobil;
  6. za vady, které vznikly z důvodu užívání automobilu v rozporu s jeho účelem nebo z důvodu jeho užívání jiným než běžným způsobem s ohledem na typ a určení automobilu;
  7. za vady, které kupující způsobil zanedbáním řádné péče a údržby s ohledem na typ a určení automobilu;
  8. za vady způsobené mechanickým poškozením nebo kontaktem s tekutinou;
  9. za vady způsobené v důsledku vystavení automobilu nadměrné teplotě, koncentrace prachu, chemickým prostředkům, procesům a vlivům, či extrémním atmosférickým jevům;
  10. za vady vyplývající z Protokolu o stavu motorového vozidla, který je nedílnou součástí kupní smlouvy automobilu.

 

I.9. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady automobilu a vady automobilu společnosti oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče; v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

 

J. Přechod nebezpečí škody na automobilu a nabytí vlastnického práva k automobilu

J.1. Od okamžiku převzetí automobilu kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že od tohoto okamžiku bude ohledně automobilu uzavřená pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem automobilu, jinak odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokut uložených příslušným orgánem).

 

J.1. Nebezpečí škody na automobilu přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu kupujícím.

 

K. Zákaznický servis

K.1. Kupující má možnost se obrátit se svými připomínkami nebo požadavky na všechny pobočky Louda auto v jejich pracovní době zveřejněné na internetové adrese www.louda.cz nebo na telefonní lince (+420)325 400 400.

 

K.2. Bližší informace o službách společnosti Louda auto je možné získat na všech pobočkách Louda auto, na internetové adrese www.louda.cz nebo na telefonní lince (+420)325 400 400.

 

L. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům 

L.1. Odlišná ujednání mezi společností Louda auto a zákazníkem obsažená ve smlouvě mezi těmito stranami mají přednost před ujednáními těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

L.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před odlišným prohlášením osob vystupujících jménem společnosti Louda auto, vyjma prohlášeních učiněných písemně a podepsaných osobou, jenž ve smyslu příslušných právních ustanovení je oprávněna jménem společnosti Louda auto jednat.

 

M.  Závěrečná ustanovení

M.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí platnou legislativou České republiky.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020.

Offline