VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – OJETÉ VOZY (dále i jen „VOP“)

A. Úvodní ustanovení

A.1. Společnost Louda Auto a.s., IČO: 46358714, se sídlem čp. 166, 290 01 Choťánky, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19975, se v rámci předmětu svého podnikání věnuje mj. nákupu a prodeji ojetých automobilů. Za tímto účelem provozuje pod názvem „Louda auto“ mj. síť autobazarů na území České republiky.

A.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní podmínky a vztahy, které vznikají mezi společností Louda auto a.s. a jejími zákazníky při nákupu a prodeji ojetých vozů či zprostředkování prodeje ojetých vozů, a jsou nedílnou součástí smluv uzavřených mezi společností Louda auto a.s. a zákazníkem mající povahu § 1751 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

A.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchody týkající se ojetých automobilů uskutečněné mezi společností Louda auto a zákazníkem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto všeobecných obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě dohody, uzavřené v písemné formě oběma smluvními stranami.

A.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, kdy prokazatelně vstoupí do právního vztahu se společností Louda auto, tedy od okamžiku, kdy je mezi společností a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou nebo elektronicky s prokazatelně zachyceným písemným záznamem.

A.5. Kupní smlouvy týkající se automobilů uzavírá společnost Louda auto se svými zákazníky výhradně v písemné formě. Společnost Louda auto nevstupuje do smluvních vztahů týkajících se nákupu nebo prodeje automobilů na základě ústních dohod.

 

B. Definice

B. 1. Pod pojmem “společnost Louda auto“, „společnost“ či „Louda auto“ se v těchto VOP rozumí společnost zanesená v čl. A.1. těchto všeobecných obchodních podmínek.

B.2. Pod pojmem „zákazník“ se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která má zájem na prodeji ojetého automobilu, koupi ojetého automobilu nebo využití jakékoliv jiné služby, které Louda auto v souvislosti s ojetými vozy nabízí. V případě, že za zákazníka jedná osoba na základě zmocnění, musí být podpisy na takové plné moci ověřené a ne starší 3 měsíce. Právnická osoba smí být zastoupena i prokuristou.

B.3. Pod pojmem „kupující“, „prodávající“ či „zájemce“ se rozumí každý zákazník, jenž uzavřel s Louda auto smlouvu ohledně konkrétního ojetého automobilu podle toho, zda od Louda auto ojetý automobil kupuje, zda této společnosti ojetý automobil prodává, zda má zájem o zprostředkování prodeje ojetého vozu nebo využívá jiné související služby, které Louda auto nabízí.

 

C. Práva a povinnosti společnosti Louda auto

C.1. Společnost Louda auto je povinna své služby zajišťovat řádně a s náležitou odbornou péčí.

Společnost Louda auto si vyhrazuje právo:

 

C.3. Společnost Louda auto se zavazuje:

 

D. Práva a povinnosti zákazníka

D.1. Zákazník se zavazuje pečlivě seznámit s podmínkami uzavíraného obchodu, konkrétně s obsahem smluv, s reklamačním řádem, s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, popř. s dalšími dokumenty, které mu budou předány společností Louda auto.

D.2. Práva zákazníka:

 

D.3. Závazky zákazníka:

 

D.4. Zákazník prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji/koupi automobilu, a že tento/tato s prodejem nebo koupí vyslovil/a souhlas.

D.5. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

E. Rezervace ojetého automobilu

E.1. Zákazník si může vybraný automobil u společnosti Louda auto zarezervovat úhradou rezervačního poplatku na základě zálohového listu, který kromě částky specifikuje její splatnost a lhůtu pro uzavření kupní smlouvy a veškeré související podmínky. Po přijetí této platby (rezervačního poplatku) společností se začne předmětný automobil připravovat k prodeji kupujícímu v dohodnutém termínu.

E.2. V případě, že se společnost Louda auto domluví se zákazníkem na rezervaci konkrétního automobilu a zákazník uhradí ve prospěch Louda auto rezervační poplatek s tím, že spolu do určité stanovené lhůty uzavřou kupní smlouvu na předmětný automobil, propadá tento rezervační poplatek ve prospěch společnosti Louda auto, pokud k uzavření kupní smlouvy v dohodnuté lhůtě z jakýchkoliv důvodů na straně zákazníka nedojde.

 

F. Prodej automobilu

F.1. Zákazník kupuje od Louda auto automobil ve stavu, který zjistil při provedené prohlídce (a zkušební jízdě, k níž byl vyzván) a bere na vědomí, že ojeté automobily jsou opotřebené úměrně stáří a najetých kilometrů, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

F.2. Nedílnou součástí kupní smlouvy je Protokol o stavu motorového vozidla a Protokol o zkušební jízdě. V Protokolu o stavu motorového vozidla je zaznamenán stav automobilu ke dni jeho prodeje zákazníkovi a v Protokolu o zkušební jízdě je zaznamenán průběh testovací jízdy v předmětném automobilu se zákazníkem.

F.3. Vydání automobilu kupujícímu je možné až v okamžiku splnění všech povinností plynoucích z kupní smlouvy a z těchto všeobecných obchodních podmínek. Do okamžiku, kdy bude ze strany kupujícího řádně zaplacena celková kupní cena dle příslušné uzavřené smlouvy, zůstává společnost Louda auto vlastníkem automobilu.

F.4. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv nároky z marketingových akcí společnosti musí být vždy uplatněny před uzavřením kupní smlouvy a nelze je kombinovat s jinými akcemi a slevami a případné poskytované slevy nejsou kumulovatelné s jinými slevami a ostatními akcemi, není-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

 

G. Výkup automobilu

G.1. Společnost vykupuje výhradně automobily, které jsou platně registrované na území České republiky, a jejichž technické a evidenční údaje korespondují s originálem dokladu (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla).

G.2. Zákazník má povinnost průkazně doložit vlastnické právo k předmětnému automobilu. V případě právnické osoby se musí osoba jednající za tuto PO prokázat výpisem právnické osoby z Obchodního rejstříku, popř. jiným oprávněním k jednání jménem právnické osoby (s úředně ověřenými podpisy).

G.3. K okamžiku převzetí automobilu společností dojde podpisem Smlouvy o výkupu ojetého automobilu a Protokolu o stavu motorového vozidla oběma smluvními stranami.

 

H. Související služby

H.1. Společnost v ojedinělých případech přijímá v postavení zprostředkovatele automobily, které zákazník v postavení zájemce svěří společnosti Louda auto na základě Smlouvy o zprostředkování prodeje ojetého vozidla, za účelem zařízení prodeje automobilu jménem zájemce (v zastoupení zprostředkovatelem) na účet zájemce. V tomto případě zůstává automobil ve vlastnictví zájemce až do okamžiku úhrady kupní ceny novým majitelem.

H.2. Společnost může od Kupujícího v případě jeho zájmu za nejvyšší možnou cenu stanovenou společností, odpovídající aktuálnímu stavu vozidla, automobil odkoupit. Společnost může automobil vykoupit i protiúčtem v případě, že kupující zakoupí jiný automobil od společnosti Louda auto.

H.3. Bližší informace o jednotlivých službách společnosti Louda auto je možné získat na všech pobočkách Louda auto, na internetové adrese www.autolouda.cz nebo na telefonní lince (+420) 325 400 400.

 

I. Odpovědnost společnosti Louda auto za vady automobilu

I.1. Společnost prohlašuje, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti a před jeho prodejem nedošlo společností k neoprávněném pozměnění, resp. k neoprávněné manipulaci s číslem karoserie a číslem motoru. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

I.2. V případě odstoupení kupujícího od uzavřené kupní smlouvy na základě odst. I.1. vrátí společnost Louda auto kupujícímu kupní cenu automobilu oproti jeho vrácení do provozovny společnosti ve stavu, v jakém jej od Louda auto převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Kupující v tomto případě nemá vůči Louda auto nárok na náhradu vzniklé škody nebo na náhradu nákladů s vrácením automobilu. Kupující nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu společností.

I.3. Právo na odstoupení od smlouvy, stejně jako práva z odpovědnosti za vady či práva z případně poskytnuté záruky nejsou převoditelná na třetí osoby a vůči společnosti Louda auto je oprávněn je uplatňovat výhradně kupující.

I.4. Společnost prohlašuje, že na území České republiky lze automobil přeregistrovat na nového majitele. Toto prohlášení se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž společnost nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem a registrací automobilu mimo území České republiky.

I.5. Případné reklamace ojetého vozidla se řídí platným reklamačním řádem společnosti Louda auto, který je volně dostupný na stránkách www.autolouda.cz/reklamacni_rad

I.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Louda auto neodpovídá za vady

 

I.7. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady automobilu a vady automobilu společnosti oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče; v opačném případě jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

 

J. Přechod nebezpečí škody na automobilu a nabytí vlastnického práva k automobilu

J.1. Od okamžiku převzetí automobilu má kupující plnou zodpovědnost za dodržování právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a je povinen k tomuto okamžiku disponovat platnou pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem automobilu. V opačném případě odpovídá prodávajícímu či třetí osobě za škodu, která tím vznikne.

J.2. Nebezpečí škody na automobilu přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu kupujícím.

 

K. Zákaznický servis

K.1. Kupující má možnost se obrátit se svými připomínkami nebo požadavky na všechny pobočky Louda auto v jejich pracovní době zveřejněné na internetové adrese www.autolouda.cz nebo na telefonní lince (+420) 325 400 400.

K.2. Bližší informace o službách společnosti Louda auto je možné získat na všech pobočkách Louda auto, na internetové adrese www.autolouda.cz nebo na telefonní lince (+420) 325 400 400.

 

L. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

L.1. Odlišná ujednání mezi společností Louda auto a zákazníkem obsažená ve smlouvě mezi těmito stranami mají přednost před ujednáními těchto všeobecných obchodních podmínek.

L.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před odlišným prohlášením osob vystupujících jménem společnosti Louda auto, vyjma prohlášeních učiněných písemně a podepsaných osobou, jenž ve smyslu příslušných právních ustanovení je oprávněna jménem společnosti Louda auto jednat.

 

M.  Závěrečná ustanovení

M.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí platnou legislativou České republiky.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020.

Offline